AKCJA „KOPPE” 70 rocznica (Bydlin 1944-2014)

W niedzielę 6.07.2014 r. na Cmentarzu  w Bydlinie o godzinie 10.00 przy Pomniku Legionistów odbyła się uroczystość związana z obchodami 70 rocznicy przeprowadzenia Akcji „Koope”. Operację specjalną „Koppe” przeprowadzono 11 lipca 1944 w Krakowie. Zaangażowano w nią, na różnych odcinkach działań, siły będące w dyspozycji AK z Warszawy, Krakowa, Olkusza, Miechowa, terenu Kielecczyzny i Częstochowy. Była wymierzona przeciwko SS-Obergruppenführerowi Wilhelmowi Koppemu, dowódcy SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie, sekretarzowi stanu w niemieckim rządzie Generalnego Gubernatorstwa i zastępcy Hansa Franka. Zamach na dygnitarza hitlerowskiego urzędującego w Krakowie, zlecono do przeprowadzenia warszawskiemu oddziałowi AK z pod Znaku „Parasola”.  Po akcji przeprowadzonej w Krakowie odział składający się z 23 ludzi wycofał się w kierunku Wolbromia. W miejscowości Udórz doszło do strzelaniny z Żandarmerią Niemcaką gdzie odział „Parasola” poniósł znaczne straty i uległ rozproszeniu. Jedna z grup transpirującą rannego lasami dotarła do Załęża a następnie do Gór Bydlińskich gdzie pomocy udzielił im  oddział „Hardego”

Dla upamiętnienia tych zdarzeń co roku żyjący uczestnicy tych zdarzeń z Warszawy, harcerze Chorągwi Śląskiej oraz osoby kultywujące pamięć Parasola odwiedzają miejsca związane z przeprowadzeniem tej akcji i trudnym odwrotem. Będąc na cmentarzu w Bydlinie Oddają hołd poległym w 19014 roku legionistom.  Gmina Klucze, Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz Gimnazjum w Bydlinie co rocznie witają szacownych gości i przygotowują część artystyczną. W tym roku przedstawienie przygotowała Pani Zdzisława Kaczmarczyk z  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie.

 

Bogusław Paś

BARDZO WAŻNE !!!!

Wnioski do

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KLUCZE

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Klucze Nr XLIX/268/2014 z dnia 14.03.2014 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KLUCZEdla obszaru całej gminy. Wójt Gminy Klucze ogłosił termin składania wniosków o zmianę ustaleń w w/w Studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Klucze ul. Partyzantów 1 32-310 Klucze w terminie do dnia 08 sierpnia 2014 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (lub nazwę) oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek (nazwa sołectwa oraz nr ewidencyjny działki). Wskazane jest dołączenie do wniosku mapki z zaznaczoną nieruchomość (lub jej część), której dotyczy wniosek. Wnioski wnoszone mogą być w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres klucze@gmina-klucze.pl lub faxem: 032 642 80 52 a także ustnie do protokołu.

Najlepiej jednak zrobić to osobiście w Urzędzie Gminy.

Sprawa jest ważna, ponieważ brak stosownych zapisów w Studium uniemożliwi wprowadzenie tych zapisów w Planie przestrzennej zabudowy.

Bardzo proszę o powiadomienie znajomych i sąsiadów o ogłoszonym terminie składania wniosków.

Więcej informacji oraz druk wniosku na stronie UG Klucze

 

Bogusław Paś

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KLUCZE NA LATA 2014-2022

Gmina Klucze jest w trakcie prac zmierzających do opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2022. Dokument ten będzie wytyczał główne kierunki rozwoju Gminy Klucze na najbliższe 8 lat. Zakończyły się już otwarte spotkania konsultacyjne dotyczące nowej Strategii. Nie wszyscy mieszkańcy Bydlina wzięli udział w tych konsultacjach. Ciągle jeszcze istnieje możliwość przesyłania wszelkich uwag i wniosków dotyczących przygotowywanej Strategii. Można je przesyłać do Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych UG Klucze, na adres: strategia@gmina-klucze.pl
Telefonicznie uwagi można zgłaszać pod numer: 32 642 85 08 wew. 55.
Pisemnie na adres: Urząd Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32 – 310 Klucze.
Uwagi można również przekazywać bezpośrednio do wykonawcy – Piotra Jasiona, reprezentanta firmy opracowującej dokument – nr tel.: 693 454 681.
Zachęcam do przesyłania wszelkich uwag i wniosków dotyczących przygotowywanej Strategii.

Bogusław Paś

Zmarł pochodzący z Chrząstowic Krzysztof Waldemar Szatan

W dniu 30 czerwca 2014 r. zmarł w wieku 50 lat (pochodzący z Chrząstowic) śp. Krzysztof Waldemar SZATAN zam. Sosnowiec. Pogrzeb śp. Krzysztofa Szatana odbędzie się w dniu 04 lipca 2014 r. na Cmentarzu Parafialnym w Gołaczewach. Sprawdź szczegóły poniżej…
SzatanK0