Bezpieczeństwo i estetyka naszej wioski – czy damy radę?

Szanowni Mieszkańcy !!!

Sołtys i Rada Sołecka, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców oraz podniesienie estetyki i wizerunku Bydlina zobowiązują wszystkich mieszkańców do udrożnienia chodników przylegających do ich posesji tj. usunięcia wystających krzewów, gałęzi, zalegających na chodnikach zeszłorocznych liści, trawy, piachu itp. w terminie do 14 kwietnia 2019 r.

Dbajmy wspólnie o bezpieczeństwo i estetykę naszej wsi.

Sołtys Bydlina
Dawid Wolny

Pilne Zarządzenie Wójta Gminy Klucze dot. szczurów

Pilne!!!
Podaje się do publicznej wiadomości Zarządzenie Wójta Gminy Klucze z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Klucze obowiązku deratyzacji.

Od jutra tj. 26 marca do 15 kwietnia 2018 r na terenie całej Gminy Klucze należy wystawić trutkę na szczury. Osoby zobowiązane do tego, które nie zastosują się do tego obowiązku będą podlegały karze grzywny. Szczegóły w załączniku.

Zebranie Wiejskie w Bydlinie – 22.09.2016 r. godz. 17.00

W dniu 22.09.2016 r. o godz. 17.00 w Pawilonie Sportowym w Bydlinie odbędzie się Zebranie Wiejskie. Tematy zebrania to: Fundusz Sołecki, sprawy bieżące i wnioski do budżetu.
Poniżej ogłoszenie.

Termin opłaty – I raty podatku

Urząd Gminy Klucze przypomina, że z dniem 15.03.2016 r. upływa termin opłaty pierwszej raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Podatek można zapłacić u sołtysa w dniach od 14 do 16.03.2016 r. w godz. 10:00 – 18:00

Ogłoszenie UG – obowiązki właścicieli psów

W związku z licznymi skargami odnoście psów biegających swobodnie bez opieki – Urząd Gminy Klucze przypomina o obowiązkach spoczywających na właścicielach psów.

Przypomina się, że:

  1. Psy wyprowadzane są wyłącznie na smyczy.
  2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko gdy jest on w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
  3. Należy niezwłocznie usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta w miejscach publicznych tj. chodniki, zieleńce.
  4. Psa należy szczepić przeciwko wściekliźnie wg zaleceń lekarza weterynarii.

ZABRANIA SIĘ:

  1. Wypuszczania psów z posesji bez opieki.
  2. Pozostawiania psa bez dozoru, jeśli nie znajduje się on na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się na zewnątrz.
  3. Wpuszczania zwierząt do piaskownic, na place zabaw.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym:

Art. 431. § 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

§ 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń:

Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Poniżej ogłoszenie UG.

Zebranie wiejskie – 11.03.2016 r. (Piątek) g. 17:00

W dniu 11 marca 2016 r. o godz. 17:00 w Pawilonie Sportowym w Bydlinie – kolejne zebranie wiejskie na temat wody dostarczanej przez PWiK Olkusz. Drugim poruszanym tematem ma być Fundusz Sołecki na 2016 r. Według oświadczenia Pana Sołtysa – Zarząd PWiK Olkusz podjął decyzję o zwolnieniu z opłat za wodę mieszkańców Bydlina do końca marca 2016 r.