Ogłoszenie UG – obowiązki właścicieli psów

W związku z licznymi skargami odnoście psów biegających swobodnie bez opieki – Urząd Gminy Klucze przypomina o obowiązkach spoczywających na właścicielach psów.

Przypomina się, że:

  1. Psy wyprowadzane są wyłącznie na smyczy.
  2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko gdy jest on w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
  3. Należy niezwłocznie usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta w miejscach publicznych tj. chodniki, zieleńce.
  4. Psa należy szczepić przeciwko wściekliźnie wg zaleceń lekarza weterynarii.

ZABRANIA SIĘ:

  1. Wypuszczania psów z posesji bez opieki.
  2. Pozostawiania psa bez dozoru, jeśli nie znajduje się on na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się na zewnątrz.
  3. Wpuszczania zwierząt do piaskownic, na place zabaw.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym:

Art. 431. § 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

§ 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń:

Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Poniżej ogłoszenie UG.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.